Vsmart Extensions
PDF Drukuj Email

Plan rozwoju biblioteki na lata 2010-2013

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
województwo Małopolskie, powiat tarnowski, gmina Skrzyszów


Gmina Skrzyszów położona jest na terenie Powiatu Ziemskiego Tarnowskiego. Powierzchnia gminy wynosi 86,78 km?, w jej skład wchodzi 5 sołectw: Skrzyszów, Szynwałd, Pogórska Wola, Łękawica, Ładna. Posiada dogodne położenie geograficzne, zarówno pod względem fizjograficznym jak i komunikacyjnym. Usytuowana jest na terenie Pradoliny Podkarpackiej, pomiędzy Górą Świętego Marcina na południu a płaskowyżem Tarnowskim na północy. Mocną stroną środowiska naturalnego są występujące na terenie gminy lasy, które stanowią ok. 15% ogólnej powierzchni, oraz doliny potoków i cieków wodnych. Ponad 79% powierzchni gminy Skrzyszów zaliczone zostało do Obszarów Chronionego Krajobrazu. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 pomników przyrody a niektóre gatunki roślin objęte są szczególną ochroną.
Gmina Skrzyszów graniczy z gminami: Tarnów, Czarna, Pilzno, Ryglice, Tuchów
i miastem Tarnów. Gminę zamieszkuje 13 400 osób (dane na koniec 2008 r.).

W gminie funkcjonują instytucje:

 • Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
 • Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie
 • Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
 • Przedszkole Publiczne w Łękawicy
 • Przedszkole Publiczne w Pogórskiej Woli
 • Przedszkole Publiczne w Szynwałdzie
 • Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie
 • Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skrzyszowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szynwałdzie
 • Szkoła Podstawowa w Łękawicy
 • Szkoła Podstawowa w Ładnej
 • Placówka Opiekuńczo ? Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie

Działają również: Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej, Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej oraz Akcja Katolicka przy parafiach, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Skrzyszowie, OSP
w każdym sołectwie, Klub Seniora w Skrzyszowie oraz Klub Abstynentów Nadzieja w Skrzyszowie.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie powstało na mocy uchwały Rady Gminy, w 1994 roku kiedy to Biblioteka przejęła obowiązki Gminnego Ośrodka Kultury. Do tego czasu placówka działała jako Biblioteka Publiczna, a jej początek sięga 1947 roku, co oznacza, że to zasłużone dla środowiska miejsce istnieje już 63 lata. Obecnie w strukturach GCKiB działają trzy filie biblioteki:
w Pogórskiej Woli, Szynwałdzie i w Łękawicy. Skrzyszowska biblioteka jest jedną
z najlepiej zaopatrzonych w nowości wydawnicze bibliotek w powiecie.
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek wraz z filiami zatrudnia łącznie sześć osób na pięciu etatach. Księgozbiór sieci bibliotek w gminie Skrzyszów liczy ponad 70 tys. woluminów, 50 tytułów czasopism płyty DVD, i audiobooki.
Ze zbiorów naszych bibliotek korzysta rocznie blisko 6 500 czytelników. Placówki dysponują dobrze zaopatrzonym warsztatem informacyjnym, posiadają drukarki, kserokopiarki i 12 stanowisk komputerowych dla czytelników, z dostępem do Internetu, z których można korzystać bezpłatnie.

Misja

 • Promowanie informacji i edukacji poprzez udostępnianie książek, czasopism, książek mówionych oraz materiałów bibliotecznych na różnych nośnikach
  z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Skrzyszów.
 • Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajanie potrzeb
  i aspiracji kulturalnych społeczności gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych, edukacyjnych oraz działań inspirujących aktywność kulturalną środowiska poprzez ożywianie lokalnych i regionalnych tradycji kulturalnych.
 • Zapewnienie twórczego rozwoju jednostki.
 • Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych
 • Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych.
 • Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.
 • Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do rozwijania kompetencji zawodowych.

 

Wizja

 • Biblioteka przystępna i wygodna dla pracy, odpoczynku i samorealizacji, a także popularyzująca kształcenie się przez całe życie,
 • Posiadająca odpowiedni warsztat informacyjny, tj. zgromadzone, przetworzone
  i ukierunkowane informacje pod kątem potrzeb użytkowników,
 • Biblioteka jako centrum informacji, dostarczająca informacje on-line o zasobach tradycyjnych biblioteki i obsługująca procesy związane z ich udostępnianiem,
 • Posiadająca zaplecze dla edukacji nieformalnej oraz ustawicznej,
 • Biblioteka, która inspiruje, rozbudza i rozwija różnorodne zainteresowania
  i pasje,
 • Biblioteka nie tylko jako placówka usługowa ale również jako aktywny animator wydarzeń kulturalnych,
 • Promująca twórców lokalnych poprzez działalność wydawniczą i wystawienniczą,
 • Biblioteka posiadająca nowoczesną infrastrukturę, dostępna dla wszystkich użytkowników,

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 • Zakup zbiorów dostosowany do potrzeb czytelników
 • Bogata działalność kulturalna
 • Konkurencyjność (bezpłatny dostęp, jakość usług)
 • Bogate zbiory
 • Systematyczne zakupy nowości wydawniczych
 • Wygodny dostęp do księgozbioru
 • Dostęp do komputera, Internetu
  i urządzeń reprograficznych
 • Dogodne godziny otwarcia
 • Wykształceni, chętni do zdobywania wiedzy pracownicy
 • Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania ? projekty
 • Brak miejsca do organizowania większych imprez kulturalnych
 • Utrudniony dostęp do bibliotek dla osób niepełnosprawnych
 • Niewystarczająca promocja placówki
 • Brak katalogu on-line
 • Zbyt mała powierzchnia lokalowa bibliotek, (zwłaszcza w filii
  w Szynwałdzie)
 • Brak perspektyw na zmianę lokalu na większy, przestronniejszy w filii
  w Szynwałdzie
 • Zbyt mała liczba etatów w bibliotekach gminy

SZANSE

ZAGROŻENIA

 • Możliwość wykorzystania zewnętrznych środków finansowania
 • Dobra współpraca z władzami gminy, instytucjami oświatowymi, stowarzyszeniami
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego motywuje do uczenia się przez całe życie, przez co zadania edukacyjne
  i informacyjne bibliotek nabierają coraz większego znaczenia
 • Bliskość miasta (bogatsza oferta kulturalna, duża sieć bibliotek miejskich)
 • ?Kurczenie? się rynku (niż demograficzny)
 • Brak wystarczających środków budżetowych na modernizację bibliotek w Skrzyszowie i Szynwałdzie

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

Cele operacyjne

Przedsięwzięcia

Efekty

Cel strategiczny 1: Biblioteka jako centrum informacji i edukacji

Szybkie reagowanie na potrzeby czytelnicze

1. Rejestrowanie zapotrzebowania czytelniczego
2. Szybkie zamawianie oczekiwanych publikacji
3. Informowanie czytelników o zakupionych materiałach

1. Zadowolenie czytelników
2. Identyfikacja czytelników
z własną biblioteką
3. Poszerzenie księgozbioru
o poszukiwane tytuły

Modernizacja warsztatu informacyjno-
-wyszukiwawczego biblioteki

1. Rekonwersja katalogu tradycyjnego do elektronicznej bazy danych
w programie SOWA2
2. Komputeryzacja wypożyczalni i czytelni

1.Udostępnienie katalogu on-line
2. Usprawnienie pracy bibliotekarza
3.Większa satysfakcja użytkowników

Kreowanie dobrego wizerunku biblioteki, dbanie
o niego

1. Kształtowanie estetycznej
i funkcjonalnej przestrzeni biblioteki
2. Informowanie
o działalności i ofercie biblioteki: publikacje, reklama, informatory
3. Bieżące aktualizowanie strony internetowej
4. Selekcja, konserwacja, dbałość o estetykę zbiorów bibliotecznych
5. Systematyczne przeprowadzanie lekcji bibliotecznych
6. Indywidualna pomoc
w zakresie zgłaszanych potrzeb informacyjnych
i informatycznych
7. Zamawianie książek zgodnych
z zapotrzebowaniem odbiorców

1. Dobre samopoczucie użytkowników w bibliotece
2. Zwiększenie komfortu poruszania się po przestrzeni bibliotecznej
3. Utrwalenie więzi czytelnik-
-biblioteka
4. Przeszkolenie nowych użytkowników ułatwi im łatwe wejście w otoczenie biblioteki.
5. Zyskamy na wizerunku, jako oferujący pomoc
w razie potrzeby
6. Wzrost liczby wypożyczeń

Badanie opinii użytkowników biblioteki

1. Przeprowadzenie badań użytkowników w formie wywiadów ( na bieżąco) oraz ankiety (1 raz do roku)
2. Na podstawie zanalizowanego materiału wprowadzanie stosownych modyfikacji

Dostosowanie swojej oferty do wymogów otoczenia

Poprawa warunków lokalowych biblioteki
w Szynwałdzie

Pozyskanie środków na remont kapitalny budynku,
w którym mieści się biblioteka, zakup wyposażenia

1.Poprawa warunków pracy
biblioteki i stworzenie
odpowiedniej przestrzeni dla
czytelników
2.Umożliwienie rozwoju biblioteki

Ciągłe podnoszenie standardu biblioteki

1.Śledzenie nowinek technicznych, technologicznych, komputerowych (nośniki danych, komputery, gadżety elektroniczne)
i wykorzystywanie ich
w codziennej pracy biblioteki
2.Ustawiczne unowocześnianie wyposażenia bibliotek
3.Permanentny rozwój biblioteki ?
dostosowywanie do nowoczesnych wzorców
4.Ciągłe uczenie się, poszukiwanie nowych rozwiązań

1.Obalenie stereotypów dotyczących bibliotekarzy
i ich pracy
2.Rozwój instytucji i jej pracowników
3.Biblioteka jest placówką ?żywą?, w której zarówno pracownicy jak
i użytkownicy realizują swoje cele i pasje

Cel strategiczny 2: Biblioteka jako animator wydarzeń kulturalnych

 

 

 

Tworzenie lokalnych tradycji kulturalnych, artystycznych
i piśmienniczych

1. Promocja lokalnych inicjatyw kultywujących tradycje
regionalne i inne wartości kulturalne oraz pomoc przy ich organizacji
2.Publikowanie w formach wydawnictw zwartych (książki, albumy, broszury) najwartościowszych prac twórców lokalnych: literatów, plastyków, fotografików
i innych
3. Włączenie działalności lokalnych rękodzielników
i plastyków w kreowanie tzw. produktów lokalnych
4. Organizowanie kiermaszów i wystaw rękodzieła miejscowych twórców podczas imprez lokalnych i ponadlokalnych

1.Popularyzacja lokalnych
twórców: pisarzy, poetów, malarzy
2.Tworzenie dobrego wizerunku gminy
i biblioteki

 

 

 

 

 

 

Wspieranie merytoryczne
i organizacyjne lokalnego ruchu artystycznego
i kulturalnego

1. Tworzenie i realizowanie projektów kulturalnych
i społecznych wspólnie
z grupami nieformalnymi
i stowarzyszeniami z terenu gminy

1.Wzrost znaczenia biblioteki
w środowisku lokalnym 2.Biblioteka staje się partnerem aktywnych grup społecznych
2.Wzrost zaangażowania
mieszkańców w życie społeczne gminy

Promocja dorobku kulturalnego gminy Skrzyszów poza jej granicami administracyjnymi

1.Zgłaszanie udziału wszelkiego rodzaju grup: muzycznych, tanecznych
i teatralnych z terenu gminy w konkursach, festiwalach
i przeglądach organizowanych w innych regionach województwa
i kraju
2. Współpraca z mediami (prasa, radio, Internet)
w zakresie przepływu informacji o organizowanych imprezach oraz przeprowadzanych konkursach i ich wynikach

Budowa wizerunku gminy
i instytucji jako miejsca aktywnego i prężnie działającego

Upowszechnianie kultury wyższej, edukacja kulturalna

1.Eksponowanie wystaw lub pojedynczych reprodukcji wybitnych dzieł sztuki
2.Organizowanie koncertów różnych gatunków muzycznych, przedstawień teatralnych, tanecznych (tzw. niszowych), 3.Przygotowywanie wyjazdów na przedstawienia teatralne i kinowe do Krakowa, Warszawy i innych dużych ośrodków kulturalnych.

1.Ułatwienie mieszkańcom gminy dostępu do kultury wyższej
2.Rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców
3.Zdobycie umiejętności selektywnego odbioru sztuki

 

 

 

 

 

Znajdź książkę

BIP

Lokalizacja

JĘZYK ANGIELSKI

Album o Szynwałdzie